O rejestrze -*Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

O rejestrze

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, obsługę procesu wpisania do rejestru jednostek z urzędu, proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Akt prawny regulujący prowadzenie systemu teleinformatycznego RPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U 2020 poz. 882) dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000882.

Logowanie do systemu

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).
Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ otwiera się w nowej karcie

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

  • Jednostka Współpracująca - nie wymaga ubiegania się o nadanie uprawnień.
    Rola będzie przydzielana użytkownikowi automatycznie w momencie rozpoczęcia wypełniania wniosku o wpis w systemie. Umożliwia wyłącznie składanie wniosków o wpis do rejestru w systemie RJWPRM oraz modyfikację w zakresie danych własnych użytkownika. Będą to jednostki wpisywane do rejestru na wniosek, tj.: jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej, jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, wodnego lub górniczego, inne podmioty i społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  • Referent/analityk - Urząd Wojewódzki
  • Zatwierdzający/Wojewoda - Urząd Wojewódzki
  • Organ Nadzorujący - odpowiednie organy nadzorujące jednostki wprowadzane z mocy ustawy o PRM, tj. KG PSP, KW PSP, Dyrektor SAR,
  • Kontrola MZ - MZ (szczególnie DSO MZ)
  • Zarządzanie kryzysowe - sztaby kryzysowe i ich zarządzający (urzędy wojewódzkie)

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajdują się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora biznesowego rejestru RJWPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-db@mz.gov.pl.

Dane kontaktowe administratora technicznego rejestru RJWPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy: 19 239 wew. 6, następnie 2, a następnie 38

E-mail: rjwprm@cez.gov.pl