O rejestrze -*Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

FAQ - Pytania i odpowiedzi

1. Prowadzę społeczną organizację ratowniczą, która w ramach swoich zadań statutowych zobowiązana jest do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Chciałbym zarejestrować swoją jednostkę. Gdzie mam złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie, w celu rejestracji społecznej organizacji współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne?

Uprawnienia dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, podmiotów prywatnych itp., ubiegających się o wpis do rejestru, przydzielane są automatycznie przez system RJWPRM. Należy jednak posiadać konto na Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia UEOZ (https://eploz.ezdrowie.gov.pl/). Osoba, która założy i aktywuje swoje konto w UEOZ może zalogować się do systemu RJWPRM. Logowanie do systemu spowoduje uwierzytelnienie w systemie RJWPRM oraz przydzielenie jednostce uprawnień do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Nie ma konieczności zwracania się do Centrum e-Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia czy urzędu wojewódzkiego o jakiekolwiek uprawnienia Jednostkami wpisywanymi do rejestru na wniosek są: - Policja - Wojsko - Straż Graniczna - Grupa ratownictwa górniczego, - Grupy ratownictwa lotniczego, Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR), - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego (TOPR, GOPR), - OSP poza Krajowym Systemem Ratowniczo- Gaśniczym , - Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje o charakterze ratowniczym.

2. Uprawnienia dla Urzędu Wojewódzkiego

W celu uzyskania w RJWPRM uprawnień administracji publicznej, urząd wojewódzki musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie. Informacje o procesie wnioskowania oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Centrum e-Zdrowia w zakładce: Projekty: RJWPRM: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/rejestry-medyczne/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-prm/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne

3. Uprawniania dla Jednostek Nadzorujących

Jednostkami Nadzorującymi zobowiązanymi do zgłaszania w RJWPRM podległych sobie jednostek są: Komendant Główny i Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, którzy powinni zgłaszać 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 2) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, który zgłasza jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. „Organ nadzorujący” - jest to rola w systemie RJWPRM przeznaczona dla użytkowników instytucji nadzorujących jednostki wprowadzane do systemu z mocy ustawy o PRM np. : - jednostki PSP, - jednostki OSP włączone do KSRG, - jednostki SAR. Użytkownik z uprawnieniami na poziomie „Organ nadzorujący” wprowadza dane jednostek przez siebie nadzorowanych bezpośrednio do systemu poprzez wpisanie danych w systemie lub poprzez zaimportowanie do systemu pliku w formacie .xml zawierającego te dane. Instrukcja dla Organu Nadzorującego znajduje się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/

4. Gdzie znajdę aktualną dokumentację techniczną do plików xml?

Na stronie CSIOZ w zakładce: Projekty. Link do dokumentacji znajduje się tutaj: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/

5. Z naszej organizacji (jednostka składająca wniosek o wpis do rejestru) odchodzi osoba, która zgłosiła naszą jednostką do RJWPRM, co teraz?

W takim przypadku należy wskazać nową osobę. W tym celu nowa osoba powinna założyć konto prywatne na UEOZ i przekazać do Urzędu Wojewódzkiego, drogą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, wniosek o zmianę osoby uprawnionej do składania wniosków w systemie RJWPRM. We wniosku należy podać login osoby, która dotychczas obsługiwała RJWPRM i login osoby, która ma być osobą odpowiedzialną za obsługę systemu w jednostce współpracującej z systemem PRM. Na podstawie wniosku Urząd Wojewódzki dokona zmiany osoby w RJWPRM. Następnie użytkownik urzędu wojewódzkiego z uprawnieniami na poziomie: referent/analityk w menu wybiera Zarządzanie uprawnieniami, następnie w polu ‘Obecny użytkownik’ wpisuje login UEOZ użytkownika, który ma być zastąpiony, natomiast w polu: ‘Nowy pracownik’ wpisuje login UEOZ nowej osoby. Wzór wniosku znajduje się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm/https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/

6. Jestem przedstawicielem fundacji/stowarzyszenia, która uzyskała wpis w rejestrze kilka lat temu, jeszcze przed wdrożeniem systemu RJWPRM. Czy muszę ponownie składać wniosek o wpis do rejestru za pomocą systemu RJWPRM?

Tak. W związku z wdrożeniem systemu RJWPRM wszystkie jednostki będące fundacjami/stowarzyszeniami zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Dzięki temu w systemie RJWPRM dane dotyczące tych jednostek będą aktualne. W celu złożenia wniosku o wpis do rejestru należy założyć konto w systemie UEOZ zalogować się, a następnie złożyć wniosek o wpis do rejestru.

7. W jaki sposób należy złożyć wniosek o wpis do RJWPRM (jednostki wpisywane na wniosek)?

W celu złożenia wniosku o wpis do rejestru należy zarejestrować konto w systemie P2SA (na stronie https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ należy kliknąć na „załóż konto P2”). Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail przychodzi hasło potrzebne do logowania. Następnym krokiem jest zalogowanie się do systemu i wypełnienie wniosku o wpis do rejestru RJWPRM. Na końcowym etapie wypełniania wniosku należy wybrać jedną z opcji złożenia wniosku tzn. wniosek papierowy, wysyłany pocztą tradycyjną do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego lub wniosek wysyłany za pośrednictwem ePUAP - również do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek należy najpierw wysłać w postaci elektronicznej w systemie RJWPRM, klikając na „wyślij”, a następnie pobrać go ze strony RJWPRM i zgodnie z wcześniejszym wyborem wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP do UW. Po dokonaniu weryfikacji wniosku przez UW, jednostka będzie widniała w rejestrze RJWPRM lub w przypadku niespełnienia kryteriów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostka nie będzie wpisana do RJWPRM (nowa) lub zostanie wykreślona z rejestru (jeśli była wpisana wcześniej).

8. Jestem przedstawicielem OSP. W jaki sposób mam dodać moją jednostkę do systemu?

Jeśli jednostka jest włączona do KSRG, powinna być dodana do systemu przez Organ nadzorujący, czyli Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, jako jednostka wpisywana do rejestru z mocy ustawy. W takiej sytuacji nie ma konieczności zakładania przez przedstawiciela jednostki konta w systemie RJWPRM. Natomiast jeśli jednostka OSP nie jest włączona do KSRG i spełnia kryteria dla jednostki współpracującej z PRM, osoba reprezentująca powinna założyć konto w systemie UEOZ, zalogować się i złożyć wniosek o wpis zgodnie z opisem w pkt 1 (jednostka wpisywana na wniosek).

9. Jakie jednostki wpisywane są do systemu na podstawie składanego wniosku, po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do systemu RJWPRM (bez konieczności wnioskowania o jakąkolwiek rolę)?

- Policja - Wojsko - Straż Graniczna - Grupa ratownictwa górniczego - Grupy ratownictwa lotniczego - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (plus decyzja MSWiA) - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego(plus decyzja MSWiA) - Organizacja społeczna - Inny podmiot

10. Czy istnieje możliwość założenia konta w systemie na jednostkę, a nie na osobę?

Nie ma możliwości założenia konta na jednostkę. Konto w systemie UEOZ jest kontem osobistym, z którego dana osoba może korzystać również w ramach innych systemów Centrum e-Zdrowia