O rejestrze -*Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Często zadawane pytania

Uprawnienia dla organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, podmiotów prywatnych itp., ubiegających się o wpis do rejestru, przydzielane są automatycznie przez system RJWPRM. Należy jednak posiadać konto w systemie administracji P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/). Osoba, która założy i aktywuje swoje konto w P2SA może zalogować się do systemu RJWPRM. Logowanie do systemu spowoduje uwierzytelnienie w systemie RJWPRM oraz przydzielenie jednostce uprawnień do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Nie ma konieczności zwracania się do CSIOZ, Ministerstwa Zdrowia czy urzędu wojewódzkiego o jakiekolwiek uprawnienia. Jednostkami wpisywanymi do rejestru na wniosek są: - Policja - Wojsko - Straż Graniczna - Grupa ratownictwa górniczego, - Grupy ratownictwa lotniczego, Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR), - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego (TOPR, GOPR), - OSP poza Krajowym Systemem Ratowniczo- Gaśniczym , - Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje o charakterze ratowniczym.
W celu uzyskania w RJWPRM uprawnień administracji publicznej, urząd wojewódzki musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie. Informacje o procesie wnioskowania oraz wzór wniosku znajdują się na stronie CSIOZ w zakładce: Projekty: RJWPRM: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/
Jednostkami Nadzorującymi zobowiązanymi do zgłaszania w RJWPRM podległych sobie jednostek są: Komendant Główny i Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, którzy powinni zgłaszać 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 2) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, który zgłasza jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. „Organ nadzorujący” - jest to rola w systemie RJWPRM przeznaczona dla użytkowników instytucji nadzorujących jednostki wprowadzane do systemu z mocy ustawy o PRM np. : - jednostki PSP, - jednostki OSP włączone do KSRG, - jednostki SAR. Użytkownik z uprawnieniami na poziomie „Organ nadzorujący” wprowadza dane jednostek przez siebie nadzorowanych bezpośrednio do systemu poprzez wpisanie danych w systemie lub poprzez zaimportowanie do systemu pliku w formacie .xml zawierającego te dane. Instrukcja dla Organu Nadzorującego znajduje się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/
Na stronie CSIOZ w zakładce: Projekty. Link do dokumentacji znajduje się tutaj: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/
W takim przypadku należy wskazać nową osobę. W tym celu nowa osoba powinna założyć konto prywatne na P2SA i przekazać do Urzędu Wojewódzkiego, drogą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, wniosek o zmianę osoby uprawnionej do składania wniosków w systemie RJWPRM. We wniosku należy podać login osoby, która dotychczas obsługiwała RJWPRM i login osoby, która ma być osobą odpowiedzialną za obsługę systemu w jednostce współpracującej z systemem PRM. Na podstawie wniosku Urząd Wojewódzki dokona zmiany osoby w RJWPRM. Następnie użytkownik urzędu wojewódzkiego z uprawnieniami na poziomie: referent/analityk w menu wybiera Zarządzanie uprawnieniami, następnie w polu ‘Obecny użytkownik’ wpisuje login P2 użytkownika, który ma być zastąpiony, natomiast w polu: ‘Nowy pracownik’ wpisuje login P2 nowej osoby. Wzór wniosku znajduje się pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm/https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne-rjwprm-1/
Tak. W związku z wdrożeniem systemu RJWPRM wszystkie jednostki będące fundacjami/stowarzyszeniami zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Dzięki temu w systemie RJWPRM dane dotyczące tych jednostek będą aktualne. W celu złożenia wniosku o wpis do rejestru należy założyć konto w systemie P2SA, zalogować się, a następnie złożyć wniosek o wpis do rejestru.
W celu złożenia wniosku o wpis do rejestru należy zarejestrować konto w systemie P2SA (na stronie https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ należy kliknąć na „załóż konto P2”). Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail przychodzi hasło potrzebne do logowania. Następnym krokiem jest zalogowanie się do systemu i wypełnienie wniosku o wpis do rejestru RJWPRM. Na końcowym etapie wypełniania wniosku należy wybrać jedną z opcji złożenia wniosku tzn. wniosek papierowy, wysyłany pocztą tradycyjną do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego lub wniosek wysyłany za pośrednictwem ePUAP - również do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek należy najpierw wysłać w postaci elektronicznej w systemie RJWPRM, klikając na „wyślij”, a następnie pobrać go ze strony RJWPRM i zgodnie z wcześniejszym wyborem wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP do UW. Po dokonaniu weryfikacji wniosku przez UW, jednostka będzie widniała w rejestrze RJWPRM lub w przypadku niespełnienia kryteriów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostka nie będzie wpisana do RJWPRM (nowa) lub zostanie wykreślona z rejestru (jeśli była wpisana wcześniej).
Jeśli jednostka jest włączona do KSRG, powinna być dodana do systemu przez Organ nadzorujący, czyli Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, jako jednostka wpisywana do rejestru z mocy ustawy. W takiej sytuacji nie ma konieczności zakładania przez przedstawiciela jednostki konta w systemie RJWPRM. Natomiast jeśli jednostka OSP nie jest włączona do KSRG i spełnia kryteria dla jednostki współpracującej z PRM, osoba reprezentująca powinna założyć konto w systemie P2SA, zalogować się i złożyć wniosek o wpis zgodnie z opisem w pkt 1 (jednostka wpisywana na wniosek).
- Policja - Wojsko - Straż Graniczna - Grupa ratownictwa górniczego - Grupy ratownictwa lotniczego - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (plus decyzja MSWiA) - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego(plus decyzja MSWiA) - Organizacja społeczna - Inny podmiot
Nie ma możliwości założenia konta na jednostkę. Konto w systemie P2SA jest kontem osobistym, z którego dana osoba może korzystać również w ramach innych systemów CSIOZ.